Forretningsorden for Foreningen Norden

Lokalafdeling Egedal

Februar 201

1. Opgaver og beføjelser  

1.1 Lokalafdelingen benævnes som Foreningen Norden Egedal.

1.2 Lokalafdelingen løser inden for sit område og inden for sine økonomiske rammer opgaver, der egner sig til at fremme Foreningen Nordens formål – alt i respekt for Foreningen Nordens vedtægt, dennes forretningsorden og de beslutninger, der træffes af Foreningen Nordens kompetente myndigheder.

1.3 Lokalafdelingen bistår Foreningen Norden i landsdækkende kampagner og i tilrettelæggelse og gennemførelse af valg til lokalbestyrelser og lignende.

1.4 Kontakten mellem Lokalafdelingen og Foreningen Nordens daglige ledelse varetages normalt gennem Lokalafdelingens formand og Foreningen Nordens Landssekretariat, i regnskabsanliggender dog gennem Lokalafdelingens kasserer og Landssekretariatet.

2. Møder  

2.1 Formanden/næstformanden indkalder til møder i Lokalafdelingen. Møderne holdes normalt en gang hver anden måned, eller efter behov.

2.2. Dato, tid og sted meddeles ved e-mail til Lokalbestyrelsens medlemmer senest fem dage før mødets afholdelse.

2.3 Lokalbestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede.

2.4 Lokalbestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal blandt de afgivne stemmer. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

2.5 Lokalafdelingens suppleanter og kontaktpersoner deltager i Lokalbestyrelsens møder, dog uden stemmeret.

2.6 Der skrives beslutningsreferat fra møderne i Lokalbestyrelsen. Referater mailes til Lokalbestyrelsens medlemmer snarest efter mødets afholdelse. Mødereferater opbevares på betryggende vis (elektronisk) af sekretæren. Referater skal på begæring kunne forevises Foreningen Nordens landsledelse og revision.

3. Økonomi i Lokalafdelingen

3.1 Lokalafdelingens økonomiske grundlag er den kontingentandel, som stilles til rådighed af Foreningen Nordens årlige budget, og de midler, som Lokalafdelingen selv skaffer sig gennem indtægtsgivende arrangementer og/eller tilskud..

3.2 Lokalafdelingen afholder:

* udgifter til Lokalafdelingens møder i et rimeligt niveau og godtgørelse for medlemmernes befordringsudgifter – takst fastsættes årligt af Lokalbestyrelsen

* de med virksomheden og regnskabsførelse forbundne nødvendige administrative udgifter, herunder udgifter til porto, tryksager, annoncer og lignende.

* udgifter, som i øvrigt er forbundet med Lokalafdelingens arbejde for Foreningen Nordens formål inden for deres dispositionsbeføjelse.

3.3 Lokalafdelingens pengemidler indsættes på en af Lokalbestyrelsen oprettet bankkonto i Nordea Stenløse, der bærer Foreningen Norden Egedals navn.

Foreningens konto: Reg. nr.: 1345, kontonummer: 6889-296-222

3.4 Lokalafdelingsbestyrelsen giver årligt eneprokura til kassereren, så denne kan bestyre de daglige bankforretninger via netbank. Samtidigt giver Lokalafdelingsbestyrelsen fuldmagt, således at formanden har fuldmagt til kontoen.

4. Regnskab og revision

4.1 Lokalafdelingen påser, at der føres omhyggeligt regnskab over lokalafdelingens midler og afgiver medio februar hvert år regnskab for det forløbne kalenderår til den af generalforsamlingen valgte revisor. Regnskabet tilsendes landsforeningen senest 5. april.

5. Ikrafttrædelse  

5.1 Denne lokale forretningsorden træder i kraft 12. februar 2018.

5.2 Underskrevet på Lokalafdelingens bestyrelsesmøde den 12. februar 2018:

 

________________________________________________________________________

Jørgen Storm                                  Margrethe Hartvig                            Johanna B. Jensen

(formand)                                        (næstformand)                                        (sekretær)

________________________________________________________________________

Lise Jensen                           Poul Vendorf                  Arne Würtzen             Henning Sørensen

(kasserer)

Forretningsorden 2018