Uddrag fra lokalafdelingens vedtægt:

§ 3 Generalforsamling

 

Stk. 1.

Generalforsamlingen er lokalafdelingens højeste myndighed. Personlige medlemmer og foreninger og virksomheder, der er medlemmer af lokalafdelingen, har ved hver lokalafdelings generalforsamling en stemme, parmedlemsskaber og husstandsmedlemsskaber har hver to stemmer. Stemmeafgivning kan kun ske ved personligt fremmøde.

Stk. 2.

Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af lokalbestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 1/4 af lokalafdelingens medlemmer skriftligt fremsætter ønske derom overfor lokalbestyrelsen med angivelse af dagsorden.

Stk. 3.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Det reviderede regnskab
  4. Forslag fra lokalbestyrelsen
  5. Forslag fra lokalafdelingens medlemmer
  6. Valg af medlemmer til lokalbestyrelsen
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen indsendes skriftligt til lokalbestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen

– – – – – – – – – – – – – – –

§ 4 Lokalafdelingens organisation

 

Generalforsamlingen fastsætter antallet af medlemmer til lokalbestyrelse, dog mindst tre. Valgene gælder for to år. Lokalbestyrelsen konstituerer sig efter valg med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden. Lokalbestyrelsen kan til varetagelse af lokale opgaver nedsætte udvalg.